Adatkezelési Tájékoztató

 1. Bevezetés, fogalmak

A Goodwill Communications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 29, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-719982, a továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Goodwill Communications Kft. fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg nekünk a 4. pontban megadott elérhetőségeken, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Goodwill Communications Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Goodwill Communications Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen tájékoztatóban az alább megnevezett fogalmak az itt megjelölt jelentéssel bírnak:

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • érintett: a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • adatkezelő: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Felhívjuk a Goodwill Communications Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. Törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatkezelés jogalapjai a jelen fejezetben később részletezettek szerint az alábbiak lehetnek:

 1. a) Jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetve jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezelés („jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés”) (GDPR 6. Cikk (1) bek. c) pont)
 2. b) Ingatlan adásvételi szerződés és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok létrehozása, a teljesítése („szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés”) (GDPR 6. Cikk (1) bek. b) pont);
 3. c) Az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése („jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés”) (GDPR 6. Cikk (1) bek. f) pont);
 4. d) Az érintett külön nyilatkozatban és külön előzetes tájékoztatás alapján történő hozzájárulása („hozzájáruláson alapuló adatkezelés”) (GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pont).

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés folyamatábrája elérhető az Adatkezelő székhelyén.

2.1. Magyar Hősök kommunikáció

A Goodwill Communications Kft. sajtókommunikációs tevékenységgel foglalkozó gazdasági társaság.

Az adatkezelés célja: karitatív kommunikációs tevékenység a magyarországi egészségügyi entitások, illetve a koronavírus járulékos kárait enyhítő kezdeményezések széleskörű ismertetésére.

A kezelt adatok köre: név, email cím.

Az Üzemeltető kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

Az adatok törlésének határideje:

 • a feliratkozástól számított egy év.

 

Adatfeldolgozók

a részletes adatok az Adatkezelő székhelyén megtekinthetőek

2.2. A www.magyar-hosok.hu oldal meglátogatásával kapcsolatos adatkezelés

2.2.1. Mik azok a Cookie-k?

A Cookie vagy Süti jelentése: file vagy információ töredékek, amelyeket az internetes böngésző ment le a weboldalakról és tárolja azokat az érintett számítógépén. Ezeknek a Cookie-knak a segítségével ismeri fel az adott weboldal anyagait tároló szerver, a weboldalra történő visszalátogatásakor, hogy az érintett már járt az oldalon.

A www.magyar-hosok.hu látogatásával tudomásul veszi az érintett felhasználó, és hozzájárul ahhoz, hogy a honlapon tett látogatások során egy vagy több Cookie elküldésre kerül számítógépére, amely(ek) révén böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad Cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a Cookie-kat visszautasítsa, vagy figyelmeztessen, hogy Cookie-kat küldtek a számítógépére.

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a Goodwill Communications Kft. is használ ilyen Cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. A Goodwill Communications Kft. által használt Cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt a számítógépében.

Harmadik féltől származó Cookie-k használata is történhet a weboldalon.

2.2.2. A Cookie-k típusai

 • Munkamenet, azaz Session Cookie-k:

Ezek a Cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet Cookie törlődik.

 • Állandó Cookie-k:

Ezek a Cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a Cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

 • Saját Cookie-k:

Ezeket a Cookie-kat az a weboldal hozza létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat.

 • Harmadik fél Cookie-k

Amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a Cookie-t a honlapon keresztül. Ha olyan weboldalon folytat böngészést, amely beágyazott tartalmat kínál pl. a Facebook-ról vagy a YouTube-ról, lehet, hogy ezekről a webhelyekről is kap Cookie-kat. Mi nem szabályozzuk ezeknek a Cookie-knak a generálását, így azt tanácsoljuk, hogy az adott külső weboldalakon keressenek további információkat az általuk alkalmazott Cookie-król és azok kezeléséről.

2.3. A www.magyar-hosok.hu oldal látogatóinak felhasználói adatkezelése

A www.magyar-hosok.hu weboldal Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing kódokat használja/használhatja.

A hivatkozott programok az érintett felhasználó számítógépén Cookie-kat helyezhetnek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Az érintettek a Cookie-k használatának tudomásulvételével engedélyezik az adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez az adatkezelő részére. Mindemellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a Cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani az alábbiak szerint.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó Cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat.

A Cookie-król további információ itt található:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

Google Analytics:

A Google Analytics programot elsősorban a weboldal statisztikáinak előállításához használjuk, többek között mérjük vele kampányaink eredményességét. A program használatával főként arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalt, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett.

Google Remarketing:

A Google Remarketing használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett DoubleClick Cookie adatokat is gyűjthetünk. A DoubleClick Cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veheti online hirdetéseihez. Az adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az adatkezelő és a külső szolgáltatók, például a Google, saját Cookie-kat és harmadik féltől származó Cookie-kat (például a DoubleClick Cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére. Az érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) tilthatja le a Google Cookie-jait.

Google AdWords konverziókövetés:

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a felhasználó számítógépén elhelyezett Cookie-k segítségével teheti meg, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook Remarketing:

Az adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Facebook hirdetési irányelveit itt találja: https://www.facebook.com/policies/ads

2.3. Feliratkozás a www.magyar-hosok.hu oldalon, e-mailen.

Goodwill Communications Kft. a www.magyar-hosok.hu oldalon található felületen, e-mailen vagy telefonon ajánlatot kérők bizonyos személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

Az adatkezelés célja: az ügyfél igényének megfelelő ingatlan vonatkozásában történő ajánlattétel, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az ügyféllel a szerződéskötést megelőző adatfelvételt megelőzően.

Az adatkezelés (adatközlés, adatfeldolgozás) jogalapja: „jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés”

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, ajánlatkérés célja, keresett lakás szobaszáma, adatkezelőről értesülés forrása és az ügyfél által az üzenet szövegében megadott egyéb esetleges adatok.

Az adatok kezelésére megbízott külsős közvetítő:

Név: Goodwill Communications Kft.
Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 29.
Adószám: 13125653-2-42
E-mail: info@goodwillcom.hu

Az adatok törlésének határideje: az adatok rögzítését követő 2 év

Adatfeldolgozás:

Adatfeldolgozók:

a részletes adatok az Adatkezelő székhelyén megtekinthetőek

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az eladásra kínált ingatlanra vonatkozó ajánlat kiküldésének elmaradása.

2.4. A Goodwill Communications Kft. hírlevéltevékenység

Goodwill Communications Kft. a www.magyar-hosok.hu oldalon hírlevélre feliratkozóknak rendszeresen hírlevelet küld.

Az adatkezelés célja: karitatív kommunikációs tevékenység a magyarországi egészségügyi entitások, illetve a koronavírus járulékos kárait enyhítő kezdeményezések széleskörű ismertetésére.

 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatok törlésének határideje: az adatok rögzítését követő 1 év

Adatfeldolgozás:

Név: Google Ireland Ltd.,
Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország

Név: Rocket Science LLC. (Mailchimp);
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

Tevékenység: Társaságunk hírlevél szolgáltatásához a MailChimp levélküldő rendszert veszi igénybe. A The Rocket Science Group LLC, mint a MailChimp szoftver üzemeltetője közreműködik az általunk küldött hírlevelek kezelésében. A MailChimp szerverei az Amerikai Egyesült Állomokban vannak, azonban a MailChimp csatlakozott az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti „Privacy Shield” egyezményhez, amely bizonyítja, hogy a személyes adatokat hasonló, megfelelő védelemben részesítik.

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Adatfeldolgozók:

a részletes adatok az Adatkezelő székhelyén megtekinthetőek

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a hírlevél nem kerül az érintett részére megküldésre.

2.5. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt esetleges adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Goodwill Communications Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Goodwill Communications Kft. számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

A Goodwill Communications Kft. a személyes adatokat a MailChimp szerverein tárolja, amelynek szerverei az Amerikai Egyesült Állomokban vannak, azonban a MailChimp csatlakozott az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti „Privacy Shield” egyezményhez, amely bizonyítja, hogy a személyes adatokat hasonló, megfelelő védelemben részesítik.

A Goodwill Communications Kft. a személyes adatok kezeléséhez szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Goodwill Communications Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Goodwill Communications Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Goodwill Communications Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Goodwill Communications Kft. az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni az információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Goodwill Communications Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerver szintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésre, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Goodwill Communications Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 29.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-719982

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság

Adószám: 13125653-2-42

Telefonszám: +36 70 400 8666

E-mail: info@goodwillcom.hu

 1. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

A Goodwill Communications Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái; akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Goodwill Communications Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Goodwill Communications Kft. elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a Goodwill Communications Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Goodwill Communications Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Goodwill Communications Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes; és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Goodwill Communications Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

A Goodwill Communications Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számolhat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz az adatvédelmi auditornál:

Amennyiben a Goodwill Communications Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon a KFT operatív vezetőjéhez:

Név: Molnár Sándor

Telefonszám: +36 70 984 9129

E-mail: kapcsolat@goodwillcom.hu

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 1. Fontos webcímek

 

Privátszférát erősítő technológia

“Privacy-enhancing technologies for the Internet”, I. Goldberg, D. Wagner, E. Brewer, IEEE Spring COMPCON, 1997

“Privacy-enhancing technologies for the Internet, II: Five years later”, Ian Goldberg, PET 2002

“Privacy-enhancing technologies for the Internet, III: Ten years later”, Ian Goldberg, in: “Digital Privacy: Theory, Technologies and Practices”, Alessandro Acquisti, Stefanos Gritzalis, Costas Lambrinoudakis, and Sabrina De Capitani di Vimercati, eds., 2007

“Privacy Handbook. Guidelines, Exposures, Policy Implementation, and International Issues”, Albert J. Marcella, Jr.; Carol Stucki, 2003, p.262